Mitmoken bi den Plattdüütschdag 2021!

De Anstalten för den drütten Hamborger Plattdüütschdag  hebbt anfungen. An düssen April-Dag schall Hamborg wedder de Haupstadt vun de Plattdüütschen warrn. Dorüm roopt wi all Verenen, Initiativen, Krinks un Organisatschonen op, dat se dorbi mitmoken doot. Also, loot Jo wat infallen! Wat köönt Ji bi Jo to Huus vör de Döör, bi Jo in de Stadtdele de Lüüd an düssen Dag anbeden? Meldt dat wat ji moken wüllt eenfach online an, wi freut uns!